Personvernerklæring og brukarvilkår

Vilkår for bruk av tenesta

Mitt Hjelmeland sitt føremål er mellom anna å bidra til positiv kommunikasjon og omtale av Hjelmeland-samfunnet gjennom drift av mitt-hjelmeland.no (nettportalen). Nettportalen har både brukarar som ikkje er innlogga (gjester) og innlogga brukarar (bidragsytarar/medlemmer).

Gjester får gratis tilgang til alt innhald på mitt-hjelmeland.no, og kan fritt dela lenker til artiklar og oppføringar på nettportalen med andre. Tekst og bilete er derimot verna av opphavsretten. Gjenbruk eller publisering av tekst og bilete frå nettstaden utan avtale med Mitt Hjelmeland eller den enkelte opphavar, er forbode etter lov om opphavsrett til åndsverk mv.

Alt materiale på mitt-hjelmeland.no er anten produsert av redaksjonen eller lasta opp av bidragsytarane/medlemmene våre. Du finn oversikt over opphavarane til fotografia på mitt-hjelmeland.no/fotokrediteringar.

Alt innhald som bidragsytarar/medlemmer lastar opp må vera eigenprodusert eller brukt etter avtale med opphavar (fotograf/forfattar). Du har ansvar for å ikkje bryta opphavsretten. Som eigar av materialet kan du når som helst endra eller sletta innhald frå nettstaden.

Ved å lasta opp innhald, aksepterer du samtidig at redaksjonen til Mitt Hjelmeland kan gjera endringar i materialet. Endringar kan til dømes vera å legga til eller fjerna opplysningar, lenker eller bilete.

Personvern

1. Behandlingsansvarlig

Morten Hetland er på vegne av Mitt Hjelmeland behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

2. Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder:navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse,passord for min side. 

3. Formål med behandlingen

Vi behandlar opplysningane for å kunna gjennomføra forpliktingane våre etter avtale med deg. Å administrera medlemskap.

4. Grunnlaget for behandlingen 

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). 

5. Innhenting av personopplysninger 

Vi lagrar dei personopplysningane du har avgitt på nettsidene våre.Vi bruker informasjonskapslar/cookies på nettsidene våre for å gi deg som besøker sidan best kundeoppleving og service.Lov om elektronisk kommunikasjon krev at vi informerer våre besøkande om bruk av informasjonskapslar (cookies). Les meir om bruk av informasjonskapslar her:

6. Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. 

7. Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 3,5 år.

Du kan òg be om å få sletta personopplysningane som me har lagra om deg ved å senda ein e-post til post@mitt-hjelmeland.no.

8. Rettigheter for den registrerte 

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

9. Personvernombud

10. Informasjonssikkerhet 

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:
post@mitt-hjelmeland.no

Mitt Hjelmeland
v/Morten Hetland
Breidablikk 35
4130 Hjelmeland

Personvern

Vi har i utviklinga og drift av sidan eit spesielt stort fokus på å sikra at personopplysningane dine blir behandla i tråd med gjeldande lovverk i Noreg. Vi har under lista opp kva informasjon vi samlar inn som ein del av tenesta – og ikkje minst korleis vi nyttar denne informasjonen. Eit berande prinsipp er at du sjølv eig dine eigne data og undervisningsopplegg, og at du til kvar tid kan be om at dataa dine og brukarprofilen din blir sletta. Informasjon om deg vil heller aldri bli vidareformidla til tredjepartar utan din eksplisitte samtykke.

Kva personopplysningar samlar vi inn?
Persondata
Når du opprettar ein brukarprofil eller loggar deg på med Google-kontoen din første gang, vil vi henta noko informasjon om deg som bruker. Denne informasjonen nyttar vi for å sikra at undervisningsopplegg du lastar opp sjølv, eller opplegg du gir eple eller bokmerke kan registrerast til deg som bruker. Dette gjer at du enkelt kan finna igjen denne informasjonen når du skal nytta tenesta neste gang. Informasjonen som blir oppretta på tenesta når du første gang registrerer eller loggar deg på sidan, er 1) din gmail-adresse, 2) ditt namn og 3) din Google ID (ein numerisk verdi).

Undervisningsopplegg
Når du lastar opp eit undervisningsopplegg på sidan, vil dei aktuelle filene bli lagra hos oss – i tillegg til skildringa di av opplegget, tittelen til opplegget og dei emneknaggane du vel under opplastinga. Vi lagrar desse filene hos oss, slik at dei enkelt kan lastast ned av andre som ønsker å nytta dei i læringa si.

Informasjonskapslar
Tjenesten bruker informasjonskapslar for å heva brukaropplevinga på sidan, og gjer mellom anna at informasjonsboksar ikkje dukkar opp fleire gangar, personlege preferansar blir lagra og dessutan at du kan bli verande innlogga på sida dersom du ønsker dette. Den aktuelle informasjonskapselen blir lagra på eininga du nyttar for å besøka tenesta vår, og når du besøker sidan for første gang.

Dersom du ikkje ønsker at det blir lagra ein slik informasjonskapsel når du besøker tenesta, kan du velja å besøka tenesta i privat modus. Den aktuelle informasjonskapselen vil då ikkje bli lagra, men det vil samtidig føra til at du ikkje vil vera innlogga på sidan, og at opplasting ikkje vil fungera samt at du ikkje kan bokmerke eller gi eple til andre undervisningsopplegga sine.

Webanalyse
Vi nyttar webanalyseverktøyet Matomo for å henta inn informasjon om bruksmøntre for tenesta vår, ei anerkjent løysing med høgt fokus på personvern. Den aktuelle løysinga blir drifta som ein privat skyløsning, og sikrar at tredjepartar og/eller kommersielle ikkje får tilgang til dei aktuelle bruksmønstera. Informasjonen som blir henta inn gjennom webanalyseverktøyet inkluderer mellom anna kor mange som har besøkt sidan, kvar besøkande har komme fram samt kva sider som blir mest besøkte. Den aktuelle informasjonen blir innhenta som underlagsmateriale for å gjera tenesta vår betre, og sikrar at vi raskt kan agera og gjera betringar viss eksempelvis veldig mange vel å forlata sidan på spesifikke sider.

Vi bruker Google Analytics for å telle besøk på nettsidene våre. På den måten kan vi se hvilket innhold som er mest populært, hvordan de besøkende navigerer, og eventuelt hvilket nettsted de har klikket seg videre fra før de kom til oss. Dette hjelper oss når vi skal forbedre innhold og navigasjon på nettsiden, og det hjelper oss med å tilpasse innhold for sosiale medier og søkemotorer. For å oppfylle kravene til personvernforordningen har vi skrudd på anonymisering av disse dataene (IP-adressene blir anonymisert), slik at hverken vi eller Google kan koble besøksdataene til enkeltpersoner.

Korleis vi vernar personopplysningane dine
Din personlege identifiserbare informasjon blir i samsvar med behandla beste praksis for informasjonstrygging og vern av informasjon. Dersom du ønsker meir informasjon om denne praksisen eller rutinane og prosessane våre knytt til databehandling, er du velkomme til å ta kontakt med oss.

Kven blir opplysningane dine delt med?
Informasjonen vi innhentar vil aldri bli delte med tredjepartar utan samtykket ditt.

Som eit ledd i skiping av brukarprofilen din, vil vi henta inn mailadressa di frå Google. Denne vil likevel berre vera synleg for administratorar på sida. Denne vil då også berre bli nytta for å kontakta deg dersom det er aspekt ved dei undervisningsopplegga du har lasta opp vi ønsker å diskutera med deg. Døme på slike aspekt kan vera at vi ønsker å bekrefta med deg at vi kan gjera justeringar på undervisningsopplegget – eksempelvis legga til emneknaggar – dersom vi tenker at dette vil betre kvaliteten på undervisningsopplegget.

Kva er rettane dine knytt til informasjonen vi har lagra?
Du kan på kva tidspunkt som helst be om å få tilsendt alle personopplysningane vi har om deg. Dette omfattar all data du har gitt oss. Du kan òg be om at vi slettar alle personopplysningar vi har om deg.

Du kan òg be om innsyn, endring eller sletting av brukarprofilen din. Vi vil ved ein slik førespurnad sikra at all informasjon vi har lagra på deg vil bli sletta frå databasane våre.

Kvar lenge tar vi vare på opplysningane?
Informasjon om deg som bruker, aktivitetane dine på sidan (inkludert bokmerke) og dessutan undervisningsopplegga dine vil bli lagra på sidan så lenge du har ein aktiv brukarprofil hos oss, eller at du sjølv 1) sjølv slettar dei aktuelle opplysningane eller 2) sender ein førespurnad tilkontakt@addito.no og ber om at vi slettar denne informasjonen på dine vegner.

Rutinane våre for datalekkasjar
Oppstår datalekkasjar vil dette bli handtert så raskt som mogleg av organisasjonen vår og eventuelle samarbeidspartnarar. Relevante myndar vil bli kontakta i samsvar med gjeldande GDPR-retningslinjer.

Who we are

Our website address is: https://mitt-hjelmeland.no.

What personal data we collect and why we collect it

Kommentarar

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select «Remember Me», your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracing your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements